ПРАВИЛА ТА УМОВИ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Сторінки Сайту, інформація, що на них міститься, послуги з надання юридичної консультації та всіх інших видів правової допомоги, вказаних на Сайті і за його допомогою, належать, регулюються, керуються і забезпечуються Адвокатським об’єднанням “ВАША ЧЕСТЬ”, згідно Закону України “Про електронну комерцію”.
  • Ці Правила та Умови (надалі по тексту — Правила та Умови) Сайту є обов’язковим до виконання юридичним документом, в рамках і на умовах якого Користувач та/або Замовник мають право використовувати Сайт та (або) його контент.
  • Дані Правила та Умови є офіційною публічною офертою (пропозицією) суб’єкта електронної комерції Адвокатського обєднання ВАША ЧЕСТЬ (надалі по тексту – Виконавець) , код ЄДРПОУ 42258863, адреса місцезнаходження: 79066, мю Львів, вул. Пасічна, буд. 167, оф. 34, укласти договір про надання правової допомоги за посередництвом  Сайту .
  • Згідно з частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України, даний документ є публічною офертою (пропозицією) укласти договір про надання правової допомоги, і у разі згоди із викладеними нижче умовами і оплатою послуг фізична або юридичні особа, що здійснює акцепт даної публічної Оферти, стає Замовником. Здійснення оплати за надання Виконавцем Послуг і поставлення Виконавцю юридичного запитання на Сайті в межах доступних символів із зазначенням Замовником своїх контактних даних для зворотного зв’язку та/або оплата за надання Виконавцем Інших Юридичних Послуг є належним підтвердженням акцепту даної публічної Оферти та прирівнюється до укладення Замовником із Виконавцем Договору про надання правової допомоги на умовах, викладених в цих Правилах та Умовах.
  • Дія даних Правил та Умов також поширюється на відносини між Замовником та Виконавцем. Дія даних Правил та Умов також поширюється на відносини, що виникають в процесі користування юридичним Сайтом в мережі Інтернет між Виконавцем та Користувачами Сайту, які відвідують, переглядають, використовують цей Сайт .
  • Відвідуючи, переглядаючи, використовуючи Сайт Ви підтверджуєте, що уважно ознайомились із даними Правилами та Умовами, зрозуміли всі їх положення, погодились і прийняли їх.
  • З огляду на усе вищевикладене, уважно ознайомтесь із текстом цих Правил та Умов і, якщо Ви не згодні із будь-яким із пунктів Правил та Умов – пропонуємо Вам відмовитись від акцепту даної публічної Оферти і укласти із Виконавцем окремий договір або невідкладно припинити користування Сайтом.
  • Ці Правила та Умови періодично можуть зазнавати змін (уточнюватися).

 

 1. ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ

2.1. В даних Правилах та Умовах,  якщо контекст не потребує іншого, нижчевказані терміни вживаються у наступному значенні:

“Адвокат” –  адвокат, який отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, займається адвокатською діяльністю, яка не є зупинена чи припинена, та є штатним працівником Виконавця або не є штатним  працівником Виконавця, але діє на основі договірних відносин із Виконавцем, і надає юридичні Послуги Замовникам.

 Акцепт – повне і безумовне прийняття Замовником умов Договору про надання правової допомоги шляхом здійснення попередньої оплати Послуг Виконавця і зазначення Замовником своїх контактних даних для зворотного зв’язку. Акцепт Замовником цих Правил та Умов  визнається  електронним правочином, сторони якого домовилися про застосування положень Закону України “Про електронну комерцію” до даного роду правовідносин.

“Договір” – договір про надання правової допомоги, прийнятий Замовником шляхом акцепту публічної Оферти на Сайті Виконавця, а саме: шляхом здійснення попередньої оплати Послуг та/або Інших Юридичних Послуг Виконавця і зазначення Замовником своїх персональних даних і контактних даних для зворотного зв’язку. Такий Договір, укладений шляхом акцепту публічної Оферти, визнається  електронним правочином, Сторони якого домовилися про застосування положень Закону України “Про електронну комерцію” до даного роду правовідносин.

 Електронна пошта –  особиста електронна пошта фізичної особи або корпоративна (юридичної особи) електронна пошта Замовника, яка ним вказана для зворотнього зв’язку із Замовником при відправці запитання Виконавцю .

 “Запитання – належним чином заповнене, оформлене лапідарне юридичне запитання Замовника, що містить короткий виклад фактичних обставин, може містити персональні дані та іншу особисту інформацію, є викладене українською та/або англійською та/або російською мовами,  не містить нецензурної лексики чи слів незрозумілого змісту.

Замовник” – повнолітня (що досягла 18 років) дієздатна фізична або юридична особа, що уклала із Виконавцем Договір про надання правової допомоги шляхом акцепту даної публічної Оферти, оплатила за надання Виконавцем Послуг та/або Інших Юридичних Послуг і вказала при цьому свої контактні дані для зворотного зв’язку. Кожен Замовник є Користувачем Сайту.

“Інші Юридичні Послуги” – послуги Виконавця, які вказані на Сайті за посиланням: https://www.advocat-online.com.ua/poslugy/, або не вказані на Сайті, але між Виконавцем та Замовником за допомогою засобів телефонного зв’язку, електронної пошти було досягнено домовленості про надання таких юридичних послуг.

“Користувач” – повнолітня (що досягла 18 років) дієздатна фізична або юридична особа (якщо фізична особа здійснює користування Сайту в інтересах юридичної особи), що не набула статусу Замовника, але відвідує Сайт, переглядає контент Сайту, читає, копіює або іншим доступним чином аналізує та/або поширює вказану на Сайті інформацію.

Надіслати запитання – юридично значимий правочин Замовника, який здійснюється усвідомлено і добровільно на Сайті Виконавця шляхом заповнення Замовником його достовірних персональних даних і задавання юридичного запитання Виконавцю. Процедура надіслання запитання вважається Акцептом даної публічної Оферти і визнається завершеною з моменту натискання Замовником на поле “Надіслати” і за умови оплати Замовником вказаної на Сайті вартості консультації (надання Виконавцем відповіді на поставлене юридичне запитання).

 “Оферта” – публічна пропозиція Виконавця, що розміщена на Сайті Виконавця, адресована будь-якій повнолітній дієздатній фізичній особі або юридичній особі укласти оплатний Договір про надання правової допомоги на умовах, визначених в даних Правилах та Умовах.

“Послуги” – юридична консультація, первинна правова допомога, що надається як відповідь на юридичне запитання Замовника в режимі онлайн на оплатній основі Замовнику Адвокатом Виконавця після акцепту Замовником даної публічної Оферти та на її умовах.  Послуги надаються за умови належним чином заповненої форми юридичного запитання, з дотриманням даних Правил та Умов, в межах доступних символів. До поняття «Послуги» на умовах даної Публічної Оферти не входить надання Виконавцем Інших Юридичних Послуг, які вказані на Сайті за посиланням: https://www.advocat-online.com.ua/poslugy/, або не вказані на Сайті; у разі  досягнення домовленості між Виконавцем та Замовником (за допомогою засобів телефонного зв’язку, електронної пошти) про надання інших послуг – Сторони укладають договір про надання правової допомоги, який може бути укладено шляхом обміну Сторонами електронними сканокпіями такого договору, підписаного Сторонами.

  “Сайт – комплекс гіпертекстової інформації, програмних, інформаційних засобів, логічно пов’язаних між собою, оформлених у вигляді окремих сторінок і доступних в мережі Інтернет за адресою http://www.advocat-online.com.ua/ .

 

 1. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

3.1. Оплата Послуг Виконавця на Сайті є необхідною передумовою для отримання повнолітньою дієздатною фізичною або юридичною особою статусу Замовника і надіслання юридичного Запитання Виконавцю.

3.2. Замовник,  здійснюючи оплату Послуг на Сайті, підтверджує наступне:

3.2.1. Замовник ознайомлений з усіма положеннями даних Правил та Умов, приймає їх і зобов’язується їх дотримуватись, таким чином підтверджуючи свою згоду на укладення електронного правочину, згідно Закону України “Про електронну комерцію” .

3.2.2. Замовник дає свою добровільну і безумовну згоду на повідомлення Виконавцю та обробку своїх  персональних даних, правдивої, точної і повної інформації  та інших даних, необхідних для надання Виконавцем юридичних Послуг; дає Виконавцю доступ для оновлення інформації на Сайті та підтримки, перевірки її достовірності, точності і повноти. Замовник зобов’язаний підтримувати повідомлені ним персональні дані й інформацію в актуальному стані та за наявності підстав – їх змінювати.

3.2.3. У разі якщо Замовник при здійсненні оплати та надіслання Запитання Виконавцю  на Сайті не надає свої персональні дані, правдиву, точну й повну інформацію, а також інші дані, необхідні для надання Виконавцем юридичних Послуг, або ж надає їх, але недостовірні або такі, що дають підставі Виконавцю ставити під сумнів їх правдивість чи повноту, чи достовірність – Виконавець має право на власний розсуд, без погодження із Замовником та без його попередження,  відмовити у наданні Послуг.

3.2.4. Виконавцем може бути здійснено обробку й аналіз тих персональних даних й інформації, які були повідомлені Замовником чи розміщені на Сайті. Метою обробки розміщеної інформації та персональних даних Замовників є складання бази даних Користувачів та Замовників Сайту для покращення  функціонування Сайту і надання Послуг.

3.2.5. Замовник зобов’язується при здійсненні оплати за Послуги та/або Інші Юридичні Послуги Виконавця  використовувати дані лише особистої банківської карти, а у разі використання банківської картки третіх осіб для оплати Послуг та/або Інших Юридичних Послуг – нести відповідальність перед такими особами і банком .

3.2.6. Замовник при оплаті вартості Послуг та/або Інших Юридичних Послуг із застосуванням платіжних інструментів має право повідомити відомості, що дають змогу забезпечити проведення оплати відповідним оператором платіжних систем, який несе відповідальність за їх збереження та використання в порядку, передбаченому законодавством.

3.2.7. Замовник зобов’язується не повідомляти логіна та пароля доступу до своєї електронної пошти третім особам з метою безпеки  та недопущення несанкціонованого доступу третіх осіб до Послуг та/або Інших Юридичних Послуг чи результату їх надання.

3.2.8. Замовник зобов’язаний невідкладно на електронну адресу 103advocat@gmail.com  повідомити Виконавцю про будь-який випадок несанкціонованого доступу (без відома чи дозволу Замовника) до логіну та паролю Електронної пошти Замовника і/або про будь-яке інше порушення безпеки.

3.2.9. Замовник  розуміє, приймає і несе відповідальність за всю інформацію, яку він розміщує на Сайті, тобто що Замовник, а не Виконавець, несе повну відповідальність за контент, який він завантажує, відправляє, передає або робить іншим чином доступним на Сайті.

3.2.10. Замовник зобов’язується не використовувати Сайт та розміщений на його сторінках контент для цілей, що суперечать законодавству України, даним Правилам та Умовам, правам і законним інтересам Виконавця та/або інших Замовників, та/або Користувачів Сайту, та/або третіх осіб, основам правопорядку і моральності.

3.2.11. Здійснення Замовником оплати за Послуги без заповнення форми для Запитання без надання персональних даних і даних Замовника для зворотнього зв’язку (Електронної пошти та/або номеру телефона) усіх не вважається Акцептом (прийняттям пропозиції укласти електронний договір), а оплата вважається неналежною та підлягає поверненню особі, яка її здійснила.

3.2.12. Акцепт Замовником Оферти підтверджує надання Замовником згоди на використання та обробку його/її персональних даних і вчинення інших дій, передбачених Законом України “Про захист персональних даних”. Забороняється використання та витребування персональних даних Сторонами електронного правочину з іншою метою, ніж вчинення електронного правочину, якщо інше не встановлено законом або за домовленістю сторін.

3.2.13. Виконавець та Адвокати не несуть жодної відповідальності за будь-яку потенційну втрату та/або пошкодження даних, які можуть виникнути у зв’язку з порушенням Замовником цих Правил та Умов.

3.2.14. У разі якщо Замовник не згідний або має заперечення щодо будь-якого з положень цих Правил та Умов, а також якщо Замовник не здатний та/або не бажає зрозуміти юридичне значення положень даних Правил та Умов — такий Замовник не має права і не повинен задавати юридичне Запитання Виконавцю, повідомляти Виконавцю свої персональні дані, оплачувати за Послуги та вчиняти інші дії, спрямова на отримання Послуг Виконавця.

3.3. Надіслане Виконавцю Замовником Запитання на Сайті та інші персональні дані Замовника не є доступними для інших Користувачів Сайту.

 

 1. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Послуги надаються на оплатній основі Замовнику Адвокатом Виконавця після Акцепту Замовником даної публічної Оферти та на її умовах.

4.2. Послуги надаються виключно в межах інформації, наданої Замовником .

4.3. Обов’язковою умовою надання Послуг є повна попередня оплата вартості Послуг, а також повне і беззастережне прийняття й дотримання Замовником даних Правил та Умов.

4.4. Послуги надаються в режимі онлайн (в мережі Інтернет) як електронний правочин згідно Закону України “Про електронну комерцію” .

4.5. Послуги є первинною правовою допомогою, тобто юридичною консультацією Виконавцем Замовника, яка інформує Замовника про його/її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

4.6. До Послуг входить: надання правової інформації і надання базових консультацій та роз’яснень з правових питань. До Послуг не входить складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, захист прав та інтересів Замовника, чи здійснення представництва інтересів Замовника в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед третіми особами (фізичними та/або юридичними).  

4.5.  У разі досягнення домовленості між Виконавцем та Замовником (за допомогою засобів телефонного зв’язку, електронної пошти) про надання Надання Виконавцем Інших Юридичних Послуг, які вказані на Сайті за посиланням: https://www.advocat-online.com.ua/poslugy/, або не вказані на Сайті – Сторони укладають договір про надання правової допомоги, який може бути укладено шляхом обміну Сторонами електронними сканокпіями такого договору, підписаного Сторонами.

4.6. Юридичне Запитання Замовника, яке надсилається Виконавцю, містить опис ситуації та власне юридичне запитання.

4.7. У формі для Запитання та на Сайті заборонено розміщувати:

4.7.1. Нецензурні висловлювання, прямі і непрямі образи на будь-чию адресу (в тому числі авторів статей, Виконавця, Адвокатів) інформацію і матеріали, які є незаконними, ображають моральність, честь і гідність, права й інтереси третіх осіб.

4.7.2. Повідомлення, які не несуть інформаційного навантаження і не стосуються юридичної тематики Сайту.

4.7.3. Об’єкти інтелектуальної власності, на які оформлені авторські права, без наявності дозволу правовласника на таке публічне розміщення чи розповсюдження.

4.7.4. Персональні дані інших Користувачів, будь-яку інформацію комерційного характеру.

4.7.5. Інформацію та матеріали рекламного та/або комерційного характеру, розміщення яких на Сайті не узгоджено з Виконавцем.

4.7.6. Заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та/або до захоплення державної влади; заклики щодо поділу меж території чи державного кордону України, порушення; заклики до підпалу, знищення майна, захоплення будівель і споруд, насильницького виселення громадян; заклики до агресії чи воєнного конфлікту; інший матеріал, який може закликати до чи стати причиною вчинення кримінального правопорушення

4.7.7. Інформацію та матеріали, що містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного та/або телекомунікаційного устаткування та/або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші способи для одержання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в мережі Інтернет.

4.7.8. Будь-які інші матеріали й інформацію, зміст та/або розповсюдження яких порушує чинне законодавство України, міжнародні договори України. 

4.8. В ході надання Послуг та/або Інших Юридичних Послуг, Виконавець має право співпрацювати (залучати, отримувати необхідну інформацію та/або документи тощо) з будь-якими державними органами, органами місцевого самоврядування, банківськими установами, підприємствами державної і приватної форми власності або будь-якими іншими третіми особами, спрівпраця з якими є необхідна Виконавцю для надання Замовнику Послуг та/або Інших Юридичних Послуг. При цьому, Виконавець не несе прямої або непрямої відповідальності за затримку термінів надання Послуг та/або Інших Юридичних Послуг внаслідок дії або бездіяльності вищезгаданих залучених третіх осіб.

4.9. У разі недостатності повідомленої Замовником інформації для надання Послуг  та/або Інших Юридичних Послуг —  Виконавець надсилає на повідомлену Замовником Електронну пошту запит про надання додаткової інформації щодо обставин справи. Виконавець має право вимагати від Замовника лише такі відомості, без яких надання Послуг та/або Інших Юридичних Послуг за Договором є неможливе. У разі неповідомлення або відмови Замовника повідомити додаткову запитувану інформацію  — Виконавець має право, за вибором Виконавця: або надати Послуги та/або Інші Юридичні Послуги в межах повідомленої йому Замовником інформації або розірвати даний Договір в односторонньому порядку. В такому випадку, датою розірвання Договору є дата надсилання повідомлення на Електронну пошту Замовника про розірвання Договору, а сплачені Замовником кошти за Послуги та/або Інші Юридичні Послуги не повертаються.  

4.10. Після завершення процесу надіслання Запитання, що відповідає даним Правилам та Умовам, Замовник на вказану ним адресу Електронної пошти оперативно отримує від Виконавця підтвердження замовлення Послуг.

4.11. У разі здійснення Замовником оплати за Послуги та/або Інших Юридичних Послуг, але не повідомлення Замовником своїх персональних даних, даних для зворотнього зв’язку (номера телефону та/або Електронної пошти Замовника), форми для запитання або їх повідомлення (заповнення) всупереч даним Правилам та Умовам  – Замовник оперативно на вказану ним адресу Електронної пошти отримує від Виконавця повідомлення з інформацією про дії, які необхідно вчинити Замовнику для Акцепту Оферти й отримання Послуг та/або Інших Юридичних Послуг. У разі відмови Замовника вчинити вказані дії або їх не вчинення (бездіяльність) Замовником більше 7 (семи) календарних днів, а саме: відмови Замовника повідомити свої персональні дані, дані для зворотнього зв’язку, юридичне Запитання, які відповідають цим Правилам та Умовам, – Оферта Виконавця вважається не прийнятою Замовником і Виконавець повертає Замовнику сплачені ним кошти за Послуги та/або Інші Юридичні Послуги, які не були надані. Кошти повертаються Виконавцем на рахунок, з якого була здійснена оплата відповідних Послуг та/або Інших Юридичних Послуг або на інший вказаний Замовником рахунок.

4.12. У разі не здійснення Замовником оплати за Послуги та/або Інших Юридичних Послуг, але повідомлення Замовником даних для зворотнього зв’язку (номера телефону та/або Електронної пошти Замовника), своїх персональних даних та/або форми для запитання, або їх заповнення всупереч даним Правилам та Умовам  – Замовник оперативно на вказану ним адресу Електронної пошти отримує від Виконавця повідомлення з інформацією про дії, які необхідно вчинити Замовнику для Акцепту Оферти й отримання Послуг. У разі неоплати Замовником за Послуги та/або Інші Юридичні Послуги, та/або відмови Замовника вчинити вказані дії, або їх не вчинення (бездіяльність) Замовником більше 7 (семи) календарних днів, а саме: відмови Замовника повідомити свої персональні дані, дані для зворотнього зв’язку, юридичне Запитання, які відповідають цим Правилам та Умовам, Оферта Виконавця вважається не прийнятою Замовником.

4.13. У разі не здійснення Замовником оплати за Послуги, але заповнення Замовником в графі для Запитання інформації, що суперечить даним Правилам та Умовам, містить рекламу, нецензурну лексику чи іншу заборонену інформацію, передбачено у п. 4.7. даних Правил та Умов, або у Виконавця є підозри вважати, що форма для Запитання була заповнена «ботом» чи зловмисною програмою – Оферта Виконавця вважається не прийнятою Замовником і у Виконавця відсутній обов’язок надсилати на Електронну пошту Замовнику підтвердження замовлення Послуг чи будь-які інші повідомлення.

4.14. Здійснення Замовником попередньої оплати Послуг та/або Інших Юридичних Послуг Виконавця і зазначення Замовником своїх персональних даних і контактних даних для зворотного зв’язку прирівнюється до укладення двостороннього письмового Договору (Договору про надання правової допомоги) у сфері електронної комерції шляхом використання Сайту, згідно положень Закону України “Про електронну комерцію, означає повне і беззастережне прийняття Користувачем/Замовником   всіх положень даних Правил та Умов без будь-яких виключень і/або обмежень, а також неухильне дотримання і виконання Замовником цих Правил та Умов.

4.15. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту оплати вартості Послуг та/або Інших Юридичних Послуг Користувачем, який попередньо повідомив свої персональні і контактні дані.

4.16. Договір є чинним до моменту його розірвання чи припинення на підставах, передбачених цими Правилами та Умовами і чинним в Україні законодавством.

4.17. За бажанням Виконавця, у разі надання Послуг (відповіді на юридичне запитання Замовника) та/або Інших Юридичних Послуг Виконавець може надіслати на Електронну пошту Замовника Договір про надання правової допомоги, який підлягає підписанню і заповненню (персональних даних і контактної інформації) Замовником. Після заповнення персональних і контактних даних й підписання Договору Замовником – сканкопія такого договору, підписаного обома Сторонами має силу оригіналу.  Надіслання Замовнику Договору у разі надання Послуг та/або Інших Юридичних Послуг може бути здійснене додатково, за бажанням Виконавця, та не скасовує дію електронного Договору після Акцепту Замовником Оферти Виконавця.

4.18. Послуги надаються шляхом надсилання на повідомлену Замовником Електронну адресу письмової юридичної консультації Виконавця Замовнику, яка дає відповідь на поставлене Замовником Запитання, а за наявності підстав за рішенням Виконавця – надання іншої правової інформації чи базових консультацій та роз’яснень з правових питань.

4.19. Інші Юридичні Послуги надаються в електронні формі шляхом надіслання результату таких Інших Юридичних Послуг на Електронну адресу Замовника або в іншому порядку, погоджено усно або за допомогою обміну електронними листами між Сторонами.

4.20. З огляду на електронну форму правочину (Договору з додатками) і положення Закону України “Про електронну комерцію”, Акти про надання послуг при здійсненні електронного правочину не укладаються між Замовником та Виконавцем, а Послуги та/або Інші Юридичні Послуги вважаються такими, що є надані і прийняті Замовником в повному обсязі в момент надання Виконавцем таких послуг – тобто в момент надіслання Виконавцем на Електронну пошту Замовника результату наданних Постуг та/або Інших Юридичних Послуг.

4.21. Результат Послуг – юридична консультація вважаються такою, що отримана і прийнята Замовником в повному обсязі в момент її надіслання Виконавцем на вказану Замовником адресу Електронної пошти. Юридична консультація надсилається , за вибором виконавця,  у форматі Word або у форматі  PDF.

4.22. У разі наявності у Замовника зауважень щодо якості наданих Послуг та/або Інших Юридичних Послуг –  Замовник протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати надіслання Виконавцем на вказану Замовником адресу Електронної пошти має право заявити претенії Виконавцю. Претензії надсилаються на електронну пошту Виконавця: 103advocat@gmail.com. Незалежно від наявності чи відсутності у Замовника претензій щодо наданих Послуг та/або Інших Юридичних Послуг моментом передачі виконаних Послуг та/або Інших Юридичних Послуг і прийняття їх Замовником є  момент надіслання Виконавцем на Електронну пошту Замовника результату Послуг та/або Інших Юридичних Послуг або у випадку, передбаченому п. 4.24. цих Правил та Умов,  – момент  надіслання на Електронну пошту Замовника повідомлення про те,  що  за наявної й повідомленої Замовником інформації неможливо дати відповідь на юридичне запитання Замовника.

4.23. Надіслані в межах 14-денного строку претензії Замовника розглядаються Виконавцем протягом 3 (трьох) робочих днів. У разі визнання претензії Замовника обгрунтованою – Виконавець усуває недоліки наданих Послуг та/або Інших Юридичних Послуг та повторно надсилає їх результат з виправленими недоліками на Електронну пошту Замовника.

4.24. Замовник погоджується, що Послуги та/або Інші Юридичні Послуги надаються Виконавцем виключно в межах і на підставі повідомленої Замовником інформації. У разі неможливості відповісти на поставлене Замовником запитання і ненадання Замовником додатково необхідної інформації Виконавцю, згідно п. 4.9. цих Прави та Умов, — Виконавець має право, за вибором Виконавця: або надати Послуги в межах повідомленої йому Замовником інформації (тобто повідомити Замовника на Електронну пошту про те,  що  за наявної й повідомленої Замовником інформації неможливо дати відповідь на юридичне запитання) або розірвати даний Договір в односторонньому порядку. У разі надання Послуг в межах повідомленої Замовником інформації — датою надання Послуг і прийняття їх в поному обсязі Замовником  є дата надіслання на Електронну пошту Замовника повідомлення про те,  що  за наявної й повідомленої Замовником інформації неможливо дати відповідь на юридичне запитання Замовника. При цьому, до таких Послуг Замовником не може бути заявлено претензій. У разі розірвання Договору  — датою розірвання Договору є дата надсилання повідомлення на Електронну пошту Замовника про розірвання Договору, а сплачені Замовником кошти за Послуги не повертаються.  

4.25. За бажанням Виконавця, у разі надання Послуг та/або Інших Юридичних Послуг  Виконавець може надіслати на Електронну пошту Замовника Акт наданих послуг, який підлягає підписанню Замовником. Після підписання такого Акту Замовником – сканкопія такого Акту, підписаного обома Сторонами має силу оригіналу.  Надіслання Замовнику Акту у разі наданих Послуг та/або Інших Юридичних Послуг може бути здійснене додатково, за бажанням Виконавця. У разі ненадіслання такого Акту, моментом передачі виконаних Послуг та/або Інших Юридичних Послуг і прийняття їх Замовником є момент надіслання Виконавцем на Електронну пошту Замовника результату Послуг та/або Інших Юридичних Послуг.

4.26. Замовник погоджується з тим, що результат Послуг — тобто надана Виконавцем юридична консультація може бути застосована Замовником для особистих потреб і/або при вирішенні питань чи представленні інтересів третіх осіб, але виключно на власний розсуд і ризик Замовника, під повну відповідальність Замовника.

4.27. Адвокати і Виконавець не несуть відповідальність за надані Послуги та/або Інші Юридичні Послуги, а саме: за надану інформацію, відповіді на питання, будь-які інші коментарі і судження Адвокатів, що надаються Замовникам.

4.28. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитись від надання Послуг та/або Інших Юридичних Послуг із Замовником у разі порушення Замовником умов даних Правим та Умов та за власної ініціативи Виконавця.

4.29. Про відмову Виконавця у наданні Послуг та/або Інших Юридичних Послуг і про причину такої відмови Виконавець повідомляє Замовника на його Електронну адресу. Договір вважається розірваним з дати надіслання Виконавцем повідомлення про розірвання Договору та відмову у наданні Послуг та/або Інших Юридичних Послуг.

4.30. Виконавець  залишає за собою право публікувати для загального доступу на анотації, що є частиною відповіді на Запитання Замовника, проте не містить персональних даних Замовника чи третіх осіб.

 

 1. УМОВИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

5.1. Послуги та Інші Юридичні Послуги надаються Виконавцем на оплатній основі.

5.2. Вартість надання Послуг відображається на Сайті та становить 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок). Порядок оплати Послуг  — повна попередня оплата.

5.3. Вартість надання Інших Юридичних Послуг встановлюється за домовленістю між Сторонами. Порядок оплати Інших Юридичних Послуг  — повна попередня оплата, якщо інше не встановлено за домовленістю між Сторонами.

5.4. Факт перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за надання Послуг та/або Інших Юридичних Послуг підтверджує погодження ним із заявленою Виконавцем вартістю таких Послуг та/або Інших Юридичних Послуг.

 5.5. Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти електронний Договір (Оферту), протягом строку для відповіді не здійснила оплату відповідно до зазначених у пропозиції умов, така пропозиція вважається неприйнятою.

5.6. Здійснення оплати за Послуги та/або Інші Юридичні Послуги, відповідно до умов, зазначених у пропозиції укласти електронний Договір, без виконання інших умов та/або без надання усіх відомостей, визначених у такій пропозиції (персональних даних , контактних даних зворотнього зв’язку), не вважається прийняттям пропозиції укласти електронний Договір (акцептом), а оплата вважається неналежною та підлягає поверненню особі, яка її здійснила.

5.7. Вартість надання Послуг та/або Інших Юридичних Послуг може періодично змінюватись. Зміна вартості Послуг та/або Інших Юридичних Послуг відбувається в односторонньому порядку та за самостійним рішенням Виконавця. У разі зміни вартості Послуг   — Виконавець невідкладно відображає нову вартість Послуг на Сайті і в даних Правилах та Умовах.

5.8. Після здійсненої Замовником оплати вартості Послуг у розмірі, вказаному на Сайті на момент здійснення такої оплати,  вартість таких Послуг для Замовника не може бути змінена. 

5.9. Виконавець, що отримав оплату за Посилуги та/або Інші Електронні Послуги повинен надати або надіслати на вказану Замовником Електронну пошту документ, квитанцію або інший документ, що підтверджує факт отримання коштів, із зазначенням дати здійснення розрахунку.

5.10. Розрахунки у сфері електронної комерції здійснюються відповідно до законів України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, інших законів та нормативно-правових актів Національного банку України.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6.1. Будь-які матеріали (в тому числі логотип, дизайн веб-сторінок, найменування тощо), розміщені на Сайті, є об’єктами інтелектуальної власності (об’єктами авторського права чи суміжних прав) Виконавця та охороняються законодавством України про права на результати інтелектуальної діяльності.

6.2. Всі виключні майнові і немайнові авторські права на інформацію, що розміщується на на Сайті належать Виконавцю і авторам публікацій, якщо в тексті не вказується інше. Під інформацією розуміються всі матеріали, що розміщуються на сайті – статті, новини, блоги тощо.

6.3. Будь-якому Користувача та Замовнику забороняється використовувати будь-яким чином матеріали, розміщені на Сайті, без попередньої письмової згоди Виконавця на таке   використання. Під використанням матеріалів Сайту мається на увазі відтворення, розповсюдження, публічний показ, повідомлення широкому колу осіб, в тому числі в мережі Інтернет, в електронних та/або друкованих засобах масової інформації, їх переклад, переробка, копіювання, поширення, відображення, об’єднання або будь-які інші способи використання, передбачені чинним законодавством України.

6.4. Забороняється внесення будь-яких змін та / або доповнень до матеріалів Сайту, а також заборонена будь-яка переробка матеріалів.

6.5. За наявності письмового дозволу Виконавця на використання матеріалів, розміщених на Сайті, незважаючи на цілі такого використання посилання на Сайт є обов’язковим і здійснюється в наступному вигляді:

6.6. При використанні матеріалів Сайту в друкованих виданнях або в інших формах на матеріальних носіях Користувачі зобов’язані в кожному разі вказати джерело – Сайт Адвокатського  об’єднання “ВАША ЧЕСТЬ” (http://www.advocat-online.com.ua/)

6.7. При використанні матеріалів Сайту в мережі Інтернет чи в інших формах використання в електронному виді не на матеріальних носіях, Користувачі в кожному разі зобов’язані розмістити гіперпосилання на Сайт – Адвокатського  об’єднання “ВАША ЧЕСТЬ” (http://www.advocat-online.com.ua/) , гіперпосилання має бути активне і пряме, при натисканні на яке Користувач переходить на конкретну сторінку Сайту, з якою запозичений матеріал.

6.8. При здійснення посилання на джерело або гіперпосилання, зазначені в пп. 6.6. та 6.7. цих Правил та Умов, розміри шрифту посилання на джерело або гіперпосилання не повинні бути менше розміру шрифту тексту, в якому використовуються матеріали Сайту, а колір посилання повинен бути ідентичний кольорам розміщених матеріалів і повинен бути видимим Користувачам.

6.9. Забороняється переробка оригінальних матеріалів, розміщених на Сайті, у тому числі їх скорочення, інша  переробка, зокрема та, яка призводить до спотворення його змісту.

6.10. Не допускається  будь-яке комерційне використання інформації та матеріалів, розміщених на Сайті, відтворення текстів чи їх фрагментів.

6.11. Замовник несе відповідальність за достовірність і повноту наданої (повідомленої) Виконавцю та/або Адвокатам інформації, включаючи ризик надання Виконавцем/Адвокатами Послуг та/або Інших Юридичних Послуг неналежної якості у разі надання (повідомлення) Замовником недостовірної та/або неповної інформації, необхідної для надання таких Послуг та/або Інших Юридичних Послуг. В такому випадку Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю в повному обсязі всі збитки, понесені Виконавцем через невиконання чи неналежне виконання Замовником умов даних Правил та Послуг.

6.12. Користувач погоджується з тим, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою, при цьому Виконавець не несе будь-якої відповідальності і не має яких-небудь зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

6.12. Виконавець не несе жодної відповідальності за відвідування і використання Користувачами зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

6.13. Користувач погоджується з тим, що Виконавець не несе жодної відповідальності, не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або наявними втратами чи збитками, які пов’язані з будь-яким вмістом Сайту, юридичними послугами, розміщеними на Сайті посиланнями на зовнішні ресурси .

6.14. Виконавець не несе відповідальність за всі наслідки, спричинені наданням Замовником або Користувачем недостовірної та неповної інформації. У разі порушення прав третіх осіб внаслідок надання Замовником або Користувачем недостовірної та/або неповної інформації, відповідальність повністю несе такий Замовник або Користувач.

6.15. Замовник несе відповідальність, якщо буде використовувати в ході і з приводу надання Послуг електронну пошту, відмінну від тієї Електронної пошти, яку Замовник вказав при надіслання Запитання Виконавцю або іншим чином повідомив Виконавцю .

6.16. Виконавець має право не приймати на опрацювання і до розгляду інформацію й електронні листи, отримані зі сторонніх електронних поштових скриньок, не вказаних жодним із Замовників при надісланні Запитання Виконавцю.

6.17. Замовник та Користувач несуть повну відповідальність за зміст (інформацію, гіперпосилання, спам, рекламу тощо) та вміст (вкладення, в тому числі шкідливі програми) електронних листів, надісланих з їх електронних поштових скриньок на електронну пошту Виконавця 103advocat@gmail.com , в тому числі, за негативні наслідки для Виконавця та/або третіх осіб, які настали внаслідок відкриття чи прочитання Виконавцем/Адвокатами таких електронних листів. При цьому, електронною поштою Замовника вважається Електронна пошта, вказана при надісланні Запитання Виконавцю або іншим чином повідомлена Замовником Виконавцю.

 

 1. ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ (ОФЕРТИ)

7.1. Ці Правила та Умови, які є публічною офертою (пропозицією) укласти договір про надання правової допомоги, набувають чинності з моменту їх розміщення на Сайті Виконавця в мережі Інтернет.

7.2. Виконавець має право вносити зміни до всіх або деяких умов й положень цих Правил та Умов в будь-який час та без спеціального попередження чи повідомлення про таку зміну, без згоди чи відома Замовників чи Користувачів Сайту. Нова редакція даних Правил та Умов  в частині чи вцілому вступає в дію з моменту її опублікування чи заміни на Сайті. Чинна редакція Правил та Умов завжди відображається на Сайті в публічному доступі .

7.3. Замовник погоджується і визнає те, що внесення змін до цих Правил та Умов тягне за собою внесення цих змін до укладеного і діючого Договору, і ці зміни в Договір набирають чинності одночасно з такими змінами в Правилах та Умовах.

7.4. У разі порушення Замовником даних Правил та Умов Виконавець вправі припинити надання Послуг та/або Інших Юридичних Послуг до моменту усунення Замовником допущених порушень і повного відшкодування (компенсації) збитків, завданих Виконавцю таким порушенням та/або в односторонньому порядку розірвати Договір  з надісланням відповідного повідомлення Замовнику за адресою Електронної пошти Замовника, вказаної при надіслання Запитання Виконавцю. В такому випадку, при розірванні Договору, Виконавець вправі здійснити  стягнення із Замовника нарахованих сум неустройки і збитків.

7.5. У разі відкликання Виконавцем публічної Оферти протягом терміну дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту такого відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні .

7.6. Продовжуючи  використовувати Сайт після опублікування змін до цих Правил та Умов в частині чи вцілому, Замовники та Користувачі Сайту підтверджують, що ознайомились і погоджуються з усіма умовами й положеннями даних Правил та Умов, в тому числі з тими, що зазнали змін.

7.7. У разі якщо будь-який Користувач Сайту не згідний або має заперечення щодо будь-якого з положень цих Правил та Умов, а також якщо Користувач не здатний та/або не бажає зрозуміти юридичне значення положень даних Правил та Умов — такий Користувач не має права і не повинен але відвідувати Сайт, переглядати його контент, читати, копіювати або іншим доступним чином аналізувати та/або поширювати вказану на Сайті інформацію.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

8.1. У випадках виникнення розбіжностей і суперечок через невиконання або неналежне виконання Правил та Умов або у зв’язку з ними, Cторони будуть прагнути до їх врегулювання шляхом переговорів .

8.2. При недосягненні мирної угоди шляхом переговорів, спори підлягають розгляду та вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Виконавець має право передати свої права і зобов’язання третім особам за Договором без отримання згоди Клієнта.

8.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цими Правилами та Умовами, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення Договору, або якщо невиконання Сторонами зобов’язань стало наслідком подій надзвичайного характеру, яких Сторони не могли передбачити і не яким не могли запобігти. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Сторона не може впливати і за виникнення яких вона не несе відповідальності, зокрема, але не виключно : пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха, страйки, масові безлади, заколоти, війна, дії і акти органів влади, прийняті після укладення Договору і які роблять неможливим виконання взятих зобов’язань, та інші непередбачені обставини і непідконтрольні Сторонам події та явища.

8.5. У разі неможливості виконання будь-якою із Сторін взятих на себе зобов’язань внаслідок обставин, незалежних від такої Сторони, Виконавець повертає Замовнику кошти, сплачені Замовником за Послуги за вирахуванням фактично понесених Виконавцем витрат. Кошти повертаються Виконавцем на рахунок, з якого була здійснена оплата відповідних Послуг або на інший вказаний Замовником рахунок.

8.6. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки і / або незручності, які є результатом доступу або відсутності можливості доступу Користувача та/або Замовника до Сайту.

8.7. Сайт створено і використовується відповідно до законодавства України. Виконавець не гарантує безпомилкове і безперервне функціонування Сайту та не несе відповідальність за це.

8.8. Жодне із положень даних Правил та Умов не може розумітися як встановлення між Виконавцем і Замовником чи Користувачем агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених цими Правилами та Умовами.

8.9. Виконавець залишає за собою право захищати свої права та інтереси у разі порушення будь-якого із пункту цих Правил та Умов будь-яким способом, передбаченим чинним законодавством України, в тому числі шляхом блокування та видалення інформації із Сайту, звернення до правоохороних та/або судових органів.

8.10. З усіх питань використання матеріалів Сайту Користувачі можуть звертатися до Виконавця за наступною адресою електронної скриньки Виконавця: 103advocat@gmail.com та/або за номерами телефонів, вказаних на Сайті у розділі “Контакти”.

8.11. У всьому, що не врегульовано положеннями даними Правилами та Умовами Сторони керуються чинним законодавством України.